Informare GDPR

MC PROTECT SRL in calitate de operator de date cu caracter personal, colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Definiții:

 1. “date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. “prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, stergerea sau distrugerea;
 3. “restricţionarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 4. “creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspect personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
 5. “operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile si mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern
 6. “persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 7. “destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respect normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 8. “parte terţă” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 9. “consimtământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de beneficiar („legalitate, echitate şi transparenţă”), colectate în scopuri determinate; scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal, temeiul juridic al prelucrarii, interesele legitime urmarite de Operator sau de o terta parte, destinatarii sau categoriile de destinatari ai prelucrarii datelor cu caracter personal, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare in interes public, în scopuri de cercetare ştiintifică sau istorică ori in scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice. Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Drepturile dumneavoastă:

Dreptul de acces: Aveti dreptul de a obţine din partea noastra o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:

a. scopurile prelucrării;

b. categoriile de date cu caracter personal vizate;

c. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terte sau organizaţii internaţionale;

d. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

e. existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

f. dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

g. în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora;

h. existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.Operatorul fumizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. 1n cazul 1n care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate Intr-un format electronic utilizat în mod curent. Dreptul de a obţine o copie nu aduce atingere drepturilor si libertăţilor altora.

Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obţine de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la ştergerea datelor: („dreptul de a fi uitat”)
Aveti dreptul de a obţine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligaţia de a sterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

a. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b. Va retrageti consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea si nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c. Va opuneti prelucrării si nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării

d. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; e. datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;

Excepția cazului in care prelucrarea datelor este necesara:

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare si la informare;
 • pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul;
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare stiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice.
  În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal si este obligat să le steargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă si de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat stergerea de către acesti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării
  Aveti dreptul de a obţine din partea noastra restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

  1. persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care Ti permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

  2. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitănd în schimb restrictionarea utilizării lor;

  3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instantă;

  4. persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restrictionată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept 1n instantă sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru. O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare

 • Dreptul la portabilitatea datelor
  Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc şi pe care le-ati furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care:

 • Prelucrarea are la baza consimtamantul Dvs. si are ca obiect inclusiv datele speciale cu caracter personal ori prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care Dvs. sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea Dvs. inainte de incheierea unui contract;

 • Exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere dreptului la stergerea datelor si nu afecteza drepturile si libertatile altora.

 • Dreptul la opoziţie
  Va puteti opune oricand prelucrarea este necesara, pentru indeplinirea unei sarcini ce serveste un interes public sau ce rezulta din autoritatea cu care noi am fost investiti, inclusiv crearii de profiluri pe aceste temeiuri, pentru un interes legitim al nostru sau al unei tert. Noi vom inceta prelucrarea, cu exceptia cazului in care exista motive legitime si imperioase ce justifica prelucrarea si prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor Dvs ori cand scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. Va puteti opune oricand prelucrarii in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri, daca aceasta profilare este legata de marketingul direct Cand prelucrarea se realizeaza in scopuri statistice, de cercetare stiintifica sau istorica, va puteti opune prelucrarii datelor care va privesc, cu exceptia situatiei cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

 • Dreptul de retragere oricand a consimtamantului
  Va puteti retrage oricand consimtamantul, fara afectarea valabilitatilor prelucrarilor anterioare, in cazul prelucrarilor intemeiate pe consimtamant.

 • Dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere
  Aveti dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,cu sediul in Bd. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, email: anspdcp@dataprotection.ro, tel. 0318.059.211,0318.059.212, fax 0318.059.602

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri
  Aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa; Cele mentionate mai sus nu se aplica:

  1. cand decizia bazata exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri,este necesara pentru incheierea unui contract intre Dvs. si un operator de date;

  2. cand decizia bazata exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, este autorizata prin dreptul UE sau dreptul intern care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor Dvs. Legitime

  3. cand decizia bazata exclusive pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, are la baza consimtamantul Dvs. explicit;
  in cazurile mentionate la subpct. a) si c) de mai sus, veti avea deptul de a obtine interventie umana din partea noastra, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

 • Dreptul de a va adresa justitiei
  Aspecte importante privind drepturile Dvs.
  a) Termenul standard de raspuns este de o luna; in cazul in care formularea raspunsului necesita analiza unui volum ridicat de documente/informatii, opinia unor terti etc., acest termen poate fi prelungit cu maximum 2 luni, sens in care va vom informa despre acest aspect in intervalul intial de o luna.
  b) Restricţionarea accesului. ln anumite situatii, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor Dvs. cu caracter personal din cauza unor restricţii legale. intr-un astfel de caz, vă vom comunica motivul acestui refuz.
  c) Imposibilitatea identificării. ln anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizaţi în cerere. ln astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii Dvs. în conformitate cu aceasta secţiune, cu exceptia cazului în care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.
  d) Exercitarea drepturilor Dvs. Pentru exercitarea drepturilor Dvs., cu exceptia dreptului de a va adresa justitiei, ne puteti trimite o cerere scrisa, semnata si datata, prin email, fax sau prin posta sau puteti veni la sediul companiei.

Operatorul nu utilizeaza procesul decizional bazat exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta o obligatie pentru incheierea Contractului/Contractelor.
Operatorul: daca intentioneaza sa prelucreze date cu caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost colectate, va fumiza, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv si orice alte informatii suplimentare relevante; aplica masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform legii si asigura confidentialitatea acestora, conform legii; poate actualiza periodic prezenta Nota si anexele aferente, cu publicarea oricarei modificari pe www.mcprotect.ro si cu anuntarea Dvs. in acest sens. De aceea, va recomandam sa vizitati www.mcprotect.ro Daca Operatorul va trece printr-o procedura de reorganizare ori de vanzare catre alte entitati, datele Dvs. vor fi communicate catre respectivele entitati, conform legii. Acordurile Clientului (conform art. 6, alin.1, lit.a din Regulament, ca temei al prelucrarii) referitor la comunicari comerciale pentru serviciile prestate in scopul promovarii servicilor si activitatilor Operatorului: SMS – comunicari comerciale despre servicii si produse, emitere factura, notificare scadenta, notificare sold restant, evenimente generate de softul dispeceratului. Telefon – comunicari comerciale despre servicii si produse, emitere factura, notificare scadenta, notificare sold restant
E-mail – comunicari comerciale despre servicii si produse, emitere factura, notificare scadenta, notificare sold restant, evenimente generate de softul dispeceratului.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal:
ln executarea contractelor de: munca, monitorizare, instalare sau mentenata, prelucram urmatorele categorii date cu carcater personal: nume, prenume, CNP, serie si numar act de identitate, data nasterii, adresa de domiciliu / resedinta, adresa de e-mail, numar de telefon, date privind studiile si formarea profesionala, date cu caracter medical (medicina muncii),E-mail, poza. Conform articolului 28 alineatul 5 din legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor prin sistem de alarmare împotriva efrac(iei se înţelege ansamblul de echipamente electronice care poate fi compus din centrală de comandă şi semnalizare optică şi acustică, detectoare, butoane şi pedale de panică, control de acces şi televiziune cu circuit închis cu posibilităţi de înregistrare şi stocare a imaginilor şi datelor, corespunzător gradului de siguranţă impus de caracteristicile obiectivului păzit.
Conform Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 actualizată conform Hotărârii nr. 1002/2015
ART. 91
Prin asigurarea serviciilor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se Inţelege:
a) realizarea conexiunii sistemului de alarmare aflat în obiectiv cu o staţie de dispecerizare care asigură recep(ionarea semnalelor furnizate de centrala de alarmă a sistemului local şi interogarea stării sistemului local;

b) verificarea periodică a conexiunii cu obiectivul;

c) preluarea cu operativitate a semnalelor recepţionate de către operatorii staţiei de dispecerizare şi verificarea veridicităţii alarmei prin dirijarea la faţa locului a echipajelor de intervenţie sau prin verificare tehnică de la distanţă;

d) sesizarea autorităţilor competente în funcţie de situaţie, când s-a stabilit că autorii au săvârşit fapte penale ori contravenţionale;

e) asigurarea mentenanţei periodice a sistemului de alarmă, a sistemului de transmitere a alarmei şi a centrului de monitorizare;

f) asigurarea intervenţiilor tehnice pentru eliminarea disfuncţionalităţilor echipamentelor tehnice. Una dintre conditiile pentru prestarea servicilor de monitorizare si interventie, conform articolului 93 alineatul 1 litera d) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 actualizată conform Hotărârii nr. 1002/2015 , este să deţină tehnica necesară pentru înregistrarea convorbirilor operatorului-dispecer cu echipajele, beneficiarul şi autorităţile, precum şi pentru stocarea acestora pe o perioadă de 30 de zile, astfel orice convorbire telefonica cu Dispeceratul MC PROTECT este inregistrata si stocata pentru o perioada de 30 de zile. Conform articolului 96 din aceeasi hotarare avem obligatia transmiterii semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, a unor informări cu privire la activităţile desfăşurate către unitatea de poliţie competentă teritorial, conform modelului difuzat de poliţie.

Potentiali destinatari ai datelor cu caracter personal:
Autorităţile publice, autorităţile responsabile cu ocuparea forţei de muncă, autorităţile fiscale, autorităţi de reglementare şi forţele de poliţie, instantele de judecată, organe de cercetare si urmarire penală Bănci si institutii financiare nebancare
Prestatori de servicii poştale şi curierat, furnizori de servicii IT, furnizorii de servicii medicale şi de instruire Furnizori de echipamente tehnice si prestatori de servicii ln privinta acestor date cu carcacter personal Prestatorul se asigura ca persoanele autorizate au obligatia sa respecte confidentialitatea datelor.
Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor sunt:
Email: office@mcprotect.ro
Telefon: 0264412121
Adresă sediu: Str. Bucuresti, nr. 79/28, punct lucru str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 2, cam. 22, mun. Cluj-Napoca